ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันสอดส่องดูแล
และป้องกันปัญหาขจัด “ฅนค้าฅน”