ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 147
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562

     วันที่ 29 มีนาคม 2562 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บัานสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 โดยมี ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม และนางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีประเด็นสมัชชาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
       1.ประเด็นส่งเสริม/คุ้มครอง/พัฒนาศักยภาพสตรี โดยมีมาตราป้องกันและคุ้มครองสิทธิสตรี
       2.ประเด็นผู้หญิงกับเศรษฐกิจในครัวเรือน โดยมีการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่สตรี การสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
       3.ประเด็นการเข้าถึงบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน และกาคเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง โดยส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีเข้าถึง บริการสาธารณะต่างๆ เช่น การศึกษา สาธารณะสุข
       4.ประเด็นพื้นที่ปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง โดยการจัดให้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับสตรีและเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ ความรุนแรง ซึ่งพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสตรี
       5.ประเด็นเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไก กระบวนการพัฒนาสตรีและครอบครัว การบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานสตรีของหน่วยงานภาครัฐ อปท. ภาคเอกชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี กลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 03 เม.ย. 19@ 14:49:35 ICT (315 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก

  

      วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพงษศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บัานสองแคว) จังหวัดพิษณุโลกพร้อมนางสาวจิดาภา มีสินนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ดร.สุรชัย มณีประกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  
      1.คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด สามรถพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ซึ่งมีรองผวจ.พิษณุโลกด้านสังคม เป็นประธานคณะทำงาน และ พมจ.พิษณุโลกเป็นรองประธาน มีอำนาจในการตรวจสอบกลั่นกรองโครงการขนาดเล็กและขนาดกลางที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยจังหวัดพิษณุโลกมีกรอบวงเงินจำนวน 1,000,000 บาท
     2.ท่านรองสุรชัยฯ มีข้อสั่งการให้ พมจ.ทำหนังสือประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเขียนโครงการขอสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขียนโครงการ ซึ่งอยากให้เป็นโครงการแบบบรูณาเพื่อไม่ซ้ำกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
     3. ผู้อำนวยการฯ สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลกประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 ดังนี้
          -ผู้เสียหายฯ ที่ดำเนินคดีในจ.พิษณุโลก ซึ่งนำส่งโดย สำนักงาน พมจ.พิษณุโลก
          -การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ให้แก่ผู้เสียหายฯ ทั้งเงินค่าใช้จ่ายในการครองชีพ เงินค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานในหน่วยงานรัฐ เงินค่าใช้จ่ายในการส่งกลับไปยังประเทศเดิม และค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเป็นเงินทุนเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่
          -การส่งผู้เสียหายฯกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
          -การรับผู้เสียหายฯ ชาวเมียนมา จำนวน ๑๗ ราย จาก สนง.แพร่ เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
          -การประชาสัมพันธ์การส่งผู้มีคุณสมบัติเข้ารับรางวัลในวันต่อต้านการค้ามนุษย์

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 03 เม.ย. 19@ 11:54:08 ICT (340 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2562


         วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2562โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนจากหน่วยงานราชการในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้
        1.การจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก
        2.การเบิกจ่าย ภาพรวมงบประมาณในจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562       
        3.การจัดการปัญหาขยะ โดยให้เริ่มทำ kick off ในเดือนพฤษภาคม 2562 วางมาตราการขยะตามบ้าน ทุกหมู่บ้านให้มีจุดทิ้งขยะ
        4.ยาเสพติด ห้ามขาย ห้ามเสพ ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเข้มงวด กวดขัน ดำเนินคดีไปแล้วจำนวน 1,404 คดี
        5.การช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ยากจน
        6.ยากจน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกสั่งการให้สำนักงานพม จ.พิษณุโลก จัดทำข้อมูลและรายงาน
เกี่ยวกับผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ความยากจน ผู้มีรายได้น้อย เด็กแรกเกิดในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
    

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 03 เม.ย. 19@ 11:27:54 ICT (353 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการเยี่ยมบ้านผู้รับการคุ้มครองประจำปีงบประมาณ 2562


     วันที่ 28 มีนาคม 2562 สคม.บ้านสองแคว จ.พิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มสังคมสงเคาระห์ นำผู้รับการคุ้มครอง จำนวน 4 คน กลับไปเยี่ยมครอบครัว ณ จังหวัดนครสวรรค์ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้รับการคุ้มครองประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 03 เม.ย. 19@ 11:24:44 ICT (341 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


        วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด โครงการ "ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดวังน้ำบ่อ ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จำนวน 8 คน และผู้รับการคุ้มครองได้เข้าร่วมกิจกรรมและจัดบูธให้บริการประชาชนโดยมีกิจกรรมดังนี้ สาธิตการทำขนมถ้วยฟูฟักทอง และน้ำชามะนาวแจกจ่ายให้ประชาชน,เล่นเกมส์ทายบัตรภาพการค้ามนุษย์, ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ,มอบถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด  ซึ่งมีของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับ ประชาชน ที่ประสบปัญหาทางสังคม

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 28 มี.ค. 19@ 11:01:59 ICT (279 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader